សារណា​របស់​ យឹម ទិត្យ ស្ដី​ពីការ​បក​ស្រាយ​វាក្យ​ស៍ព្ទ​ "ប្រ​ជា​ជន​ស៊ីវិល​" តាម​គោល​បំណង​នៃ​មាត្រា​ ៥ នៃ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​ អ.វ.ត.ក

Posted 06 juin 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD306_1_KH.pdf
1.2 Mo
Document Number
D306/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document