[កោសលុប] សំណើលើកទីពីររបស់ នួន ជា ស្នើសុំសាក្សីសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹងផ្នែកមន្ទីរសន្តិសុខ និង “ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង” (មេដឹកនាំ)

Posted 17 juin 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE392_Redacted_KH.pdf
1.73 Mo
Document Number
E392
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី