ចម្លើយ​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​ទៅ​នឹង​សំណើសុំ​របស់​ នួន ជា អនុលោម​តាម​វិធាន ៨៧ (៤) នៃ​វិធា​ន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​របាយ​ការណ៍​របស់​អង្គភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ អំពី ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេ​ណី 2-TCW-236

Posted 09 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE419_1_KH.pdf
5.58 Mo
Document Number
E419/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document