សំណើលើក​ទី​ប្រាំ​របស់​ នួន ជា សុំ​កោះ​ហៅ​សាក្សី​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ សម្រាប់​វគ្គ​សវនាការ​ស្ដី​ពី​មន្ទីរ​សន្ដិ​សុខ​ និង " ការ​បោស​សំអាត​ផ្ទៃ​ក្នុង" (ភស្ដុតាង​អំពី​ការ​បះបោរ​ក្បត់​ការ​ចាប់​ខ្លួន​តាម​ទំនើង​ចិត្ត​ និង​មន្ទី​រ​សន្ដិ​សុខ ស ២១)

Posted 26 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE426_Redacted_KH.pdf
1.08 Mo
Document Number
E426
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី