ជប៉ុន​ផ្ដល់ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​ចំនួន ១ ១២០ ០០០ ដុល្លារ​អាមេរិកដល់​ អ.វ.ត.ក

Posted 29 novembre 2016 / Mis à jour 29 novembre 2016
Date
Fichier