ជប៉ុន​ផ្ដល់ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​ចំនួន ១ ១២០ ០០០ ដុល្លារ​អាមេរិកដល់​ អ.វ.ត.ក

Posted 29 វិច្ឆិកា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 វិច្ឆិកា 2016
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentECCC PRESS RELEASE ON JANPAN NEW CONTRIBUTION Khmer.pdf
164.87 គីឡូ​បៃ​