កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៣)

Posted 09 décembre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_502_KH.pdf
295.58 Ko
Document Number
E1/502
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document