កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ (ថ្ងៃទី ៤៨៥)

Posted 05 janvier 2017 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_504_KH.pdf
288.49 Ko
Document Number
E1/504
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document