[កោសលុប] សេចក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរបស់​មេធាវី​តំណាង​ដើមបណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ជាតិ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដាក់​ចម្លើយ​តប​ទៅនឹង​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​នឹង​ការ​អញ្ជើញ​ឲ្យដាក់​សារណា

Posted 29 août 2017 / Mis à jour 13 décembre 2017
Download file
Text DocumentD308_3_1_8_Redacted_KH.PDF
552.35 Ko
Document Number
D308/3/1/8
Document Date
Document Type
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ