ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើការកោសលុបដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ) ឬតាមជម្រើសផ្សេងពីនេះ សំណើសុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញនៃដីកាដំណោះស្រាយ (សម្អាងហេតុ)

Posted 18 juin 2018 / Mis à jour 18 juin 2018
Download file
Text DocumentD309_2_1_8.1_KH.pdf
2.62 Mo
Document Number
D309/2/1/8.1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/១
Personne concernée
Document Type