សំណុំរឿង ០០៤/១

នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ចំនួន ២ ទៅ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត ស្នើសុំ​ឲ្យបើក​ការស៊ើប​អង្កេត​លើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ប្រាំរូប​ទៀត។ ដីកាបញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទាំងពីរនេះ​គឺ សំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង ០០៤។

នៅថ្ងៃទី ៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ដោយកំបាំងមុខនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបំបែកសំណុំឯកសារជាសំណុំរឿង ០០៤/១ ។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានច្រានចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអ៊ឹមចែមដោយបានរកឃើញថាលោកស្រីមិនត្រូវទទួលរងនូវយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ អ. វ. ត. ក. ដែលមានន័យថាលោកស្រីមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ឬក៏មិនមែនជាមន្រ្តីដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមឡើយ។ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។

នៅថ្ងៃទី ១១ និង ថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១ ដើម្បីស្តាប់នូវអំណះអំណាងរបស់ភាគីនានាមុនពេលចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខ។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញការពិចារណារបស់ខ្លួន លើពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដែលបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ៊ឹម ចែម លើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនានា ដោយមូលហេតុមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គល។ ជាឯកច្ឆ័ន្ទ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ យល់ឃើញថា មានការខ្វះចន្លោះនៃនីតិវិធី ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកំណត់ភស្តុតាង និងការពន្យារពេល ដោយមិនសមស្របក្នុងការបិទការស៊ើបអង្កេត។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា ច្បាប់ជាធរមានចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក មិនបានដកហូតនូវសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការជាតិនោះទេ។

ចៅក្រមទាំង ៥រូបរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ មានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះអង្គសេចក្តីនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះ។ ចៅក្រម ៣ រូប បានយល់ឃើញថា អ.វ.ត.ក មិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលចំពោះអ៊ឹម ចែម។ ចៅក្រម ២ រូប បានយល់ឃើញថា មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ អ៊ឹម ចែម​ ថាជាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត និងជឿជាក់ថា អ.វ.ត.ក មានយុត្តាធិការបុគ្គលលើគាត់។

ដើម្បីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យើងត្រូវការសំឡេងគាំទ្រ ៤ លើ៥ ដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចអំពីកង្វះយុត្តាធិការបុគ្គលលើ អ៊ឹម ចែម ត្រូវបានតម្កល់។ សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបិទបញ្ចប់នូវសំណុំរឿង អ.វ.ត.ក ០០៤/១។

ការពិចារណារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានប្តឹង ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក https://www.eccc.gov.kh/km/node/40347​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការចោទប្រកាន់

ជនជាប់ចោទ