អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជូនចំពោះអង្គភាពបណ្ណសារ ស្តីពី ស្ថានភាពវត្ថុតាងរូបវ័ន្តដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Walter Heynowski បានប្រគល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះ

Posted 16 mai 2019 / Mis à jour 16 mai 2019
Download file
Text DocumentE443_13_KH.PDF
399.04 Ko
Document Number
E443/13
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង