សំណើសុំការអនុញ្ញតដើម្បីដាក់ការឆ្លើយតប របស់ យឹម ទិត្យ ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំបន្ថែមចំនួនទំព័រ និងពេលវេលាកំណត់ សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ តែមួយភាសា

Posted 07 octobre 2019 / Mis à jour 07 octobre 2019
Download file
Text DocumentD381_14_KH.PDF
393.05 Ko
Document Number
D381/14
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី