សំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំវិធានការចាំបាច់នានារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង០០៤/២

Posted 01 avril 2020 / Mis à jour 01 avril 2020
Download file
Text DocumentD359_33_KH.pdf
2.29 Mo
Document Number
D359/33 & D360/42
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី