ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខជាបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលត់ជាធរមាននៃសំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 02 juin 2020 / Mis à jour 02 juin 2020
Download file
Text DocumentE004_2_1_1_KH.PDF
1.23 Mo
Document Number
E004/2/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី