ឧបសម្ព័ន្ធ៖ សំណើសុំដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីស្ថានភាពនៃសំណុំរឿង ០០៤/០២ និងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងនេះ

Posted 16 juillet 2020 / Mis à jour 16 juillet 2020
Download file
Text DocumentE004_2_5.2_KH.pdf
2.46 Mo
Document Number
E004/2/5.2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី