ចម្លើយរបស់ មាស មុត តបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តី ០០៣ ទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលបានតម្រូវដោយក្របខណ្ឌគតិយុត្ត អ.វ.ត.ក.

Posted 25 octobre 2021 / Mis à jour 05 novembre 2021
Download file
Text Document3_1_KH.PDF
732.78 Ko
Document Number
3/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី