ចម្លើយរបស់ មាស មុត តបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តី ០០៣ ទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលបានតម្រូវដោយក្របខណ្ឌគតិយុត្ត អ.វ.ត.ក.

Posted 25 តុលា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 វិច្ឆិកា 2021
Download file
Text Document3_1_KH.PDF
732.78 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
3/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី