សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងលេខ០០៤

យោងតាមវិធាន ៥៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ...ក សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ សូមធ្វើសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនសំណុំរឿងលេខ ០០៤ ដែលមានជនជាប់ចោទឈ្មោះ យឹម ទិត្យ ដូចខាងក្រោម៖

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានសម្រេចប្រកាសបញ្ចប់សំណុំរឿងលេខ ០០៤ ដោយមូលហេតុគ្មានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលអាចអនុវត្តបាន។

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ និងអន្តរជាតិ បានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទ ចេញដីកាបង្គាប់អោយបញ្ចូលសំណុំរឿងលេខ ០០៤ ទៅក្នុងបណ្ណសារដ្ឋាន។

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ សូមបញ្ជាក់ថា យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងយោងតាមច្បាប់ស្តីការបង្កើតឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា បានផ្តល់សមត្ថកិច្ចដល់​ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា តែមួយគត់ក្នុងការកាត់សេចក្តី​លើមេដឹក​នាំ​ជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការំលោភ​យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ​​ទៅលើច្បាប់កម្ពុជា ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋ ការរំលោភទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ និងទម្លាប់អន្តរជាតិ និងរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់ ហើយដែលបាន ប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងថ្ងៃ១៧ មេសា ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃ ៦ មករា ១៩៧៩។