សេចក្ដីសង្កេតរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ស្ដីពីបញ្ហាថាតើ អ្នកស្រីគួរត្រូវបានចាត់ទុកជា "មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់" ឬជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោម "អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត"

Posted 21 septembre 2015 / Mis à jour 10 mai 2022
Download file
Text DocumentD251_4_KH.PDF
2.88 Mo
Document Number
D251/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/១
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី