និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ សម្រាប់ការប្រកួតសវនាការប្រឌិតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

Posted 04 décembre 2023 / Mis à jour 04 décembre 2023
Date
Fichier