ចម្លើយតបរបស់ អៀង សារី ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងការជូនដំណឹងចំនួនពីររបស់ អៀង សារី អំពីការប្ដឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បដិសេធការបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រសម្រាប់ដាក់អញ្ញត្រកម្ម

Posted 11 avril 2011 / Mis à jour 11 avril 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE9_7_1_1_1_2_KH.PDF
405.08 Ko
Document Number
E9/7/1/1/1/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Filed by មេធាវីការពារក្ដី