សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹង”សំណើបន្ទាន់របស់ មេធាវីនាំមុខដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកែតម្រូវអនុស្សារណៈ E62/3/10 (អនុស្សារណៈចាស់លេខ E106)”

Posted 04 août 2011 / Mis à jour 04 août 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE62_3_10_3_KH.PDF
2.03 Mo
Document Number
E62/3/10/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document