ការចុះបញ្ជីបណ្ដឹងសាទុក្ខ - បណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោក អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបដិសេធនូវការលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានរបស់គាត់ ក្នុងពេលសវនាការ និងការបដិសេធនូវសិទ្ធការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់គាត់ ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

Posted 09 janvier 2012 / Mis à jour 14 février 2012

Résumé


Download file
Text DocumentE130_4_KH.PDF
80.64 Ko
Document Number
E130/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង