ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹង “ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវឯកសារសម្ងាត់ និង ឯកសារសម្ងាត់បំផុត របស់ ឯ.ឧ. គង់ ស្រ៊ីម ដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំឯកសារនៃសំណុំរឿង០០១”

Posted 17 juillet 2012 / Mis à jour 17 juillet 2012
Download file
Text DocumentF30_1_KH.PDF
1.06 Mo
Document Number
F30/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ​០០១
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document