សំណើរបស់ អៀង សារី សុំកែប្រែសំណើជាបន្ទាន់របស់គាត់ ដើម្បីដាក់សារណាស្តីពីការអនុវត្តន៍នៃការទទួលខុសត្រូវនៃសហកម្មឧក្រិដ្ឋរួមនៅក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ជំទាស់ទៅនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះលើករណី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

Posted 23 octobre 2012 / Mis à jour 29 octobre 2012

Résumé

សំណើរបស់ អៀង សារី សុំកែប្រែសំណើជាបន្ទាន់របស់គាត់ ដើម្បីដាក់សារណាស្តីពីការអនុវត្តន៍នៃការទទួលខុសត្រូវនៃសហកម្មឧក្រិដ្ឋរួមនៅក្នុងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ជំទាស់ទៅនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះលើករណី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ
Download file
Text Document00225081-00225085_4.pdf
305.57 Ko
Document Number
D99/3/15
Document Date
Casse សំណុំរឿង ​០០១
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Étiquettes