ចម្លើយតប​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹង “សារណា​របស់ អៀង សារី ស្ដីពី​ច្បាប់​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យគាត់​ថត​ខ្សែអាត់​សម្លេង និង/ឬ វីឌីអូ នៅក្នុង​បន្ទប់​ខាងក្រោម​សាល​សវនាការ”

Posted 24 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE254_2_KH.pdf
1.37 Mo
Document Number
E254/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា