ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទងនឹងទម្រង់នៃការចូលរួម និងការថតវីឌីអូ នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅក្រោមសាលសវនាការ

Posted 04 janvier 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE238_9_1_2_KH.PDF
1.48 Mo
Document Number
E238/9/1/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document