បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថ្ងៃទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលបដិសេធសំណើរបស់គាត់សុំថតខ្សែអាត់សំឡេង និង/ឬ វីដេអូរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការ (

Posted 22 février 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE254_3_1_1_KH(1).PDF
3.06 Mo
Document Number
E254/3/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document