ចម្លើយតបរបស់ដើមបណ្តឹរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាស្តីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាង និងនីតិវិធីក្នុងការកោះហៅសាក្សីជាថ្មី ពីសំណុំរឿង ០០២/០១ទៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ ០០២/០២

Posted 06 février 2014 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE302_3_KH.PDF
1.29 Mo
Document Number
E302/3
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document