សំណើ​ជា​ថ្មី​របស់​ មាស មុត សុំ​ធ្វើ​អន្ដរា​គមន៍​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិ​វិ​ធី​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​នៅ​ក្នុង​រឿង​ក្ដី ០០២/០១ ក្នុង​គោល​បំណង​ពោល​ប្រា​ស្រ័យ​អំពី​ភាព​អាច​អនុវត្ត​បាន​នៃ​សហ​ឧ​ក្រិដ្ឋ​កម្ម​រួម​ទម្រង់​ទី III នៅ​ អ.វ.ត.ក ឬ ម្យ៉ាង​ទៀត​ សំណើ​ជា​ថ្មី

Posted 25 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentF31_KH.pdf
4.77 Mo
Document Number
F31
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី