[កោសលុប]សំណើ​រ​បស់ នួន ជា អនុ​លោម​វិធាន​ ៨៧ (៤) សំកោះ​ហៅ​សាក្សី​បន្ថែម​ និង​សំណើ​អនុ​លោម​តាម​វិធាន​៩៧ សុំ​បំពេញ​កិច្ច​ស៊ើប​សួរ​បន្ថែម​ ទាក់​ទង​នឹង​វគ្គសវនាការ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ទាក់​ទង​នឹង​មន្ទី​រ​សន្ដិ​សុខ​ ស២១ និង​ការ​បោស​សំ​អាត​ផ្ទៃក្នុង​​

Posted 05 mai 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE391_Redacted_KH.pdf
943.93 Ko
Document Number
E391
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី