សំណើ​របស់​សហ​មេ​ធាវីនាំ​មុខ​ សុំ​ដាក់​ឯក​សារ​បក​ប្រែ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ និង​ឧប​សម្ព័ន្ធ​សម្ងាត់​ចំនួន​ពីរ​

Posted 19 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE428_KH.pdf
185.21 Ko
Document Number
E428
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី