សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងដីកាដំណោះស្រាយ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់សារណា

Posted 13 juillet 2018 / Mis à jour 13 juillet 2018
Download file
Text DocumentD308_3_1_8_KH.pdf
574.02 Ko
Document Number
D308/3/1/8
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/១
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ