[កែតម្រូវ ១] សារណាចូលរួម និងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៅលើ “សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីតំណាងដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ ក្នុងការដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹង សេចក្តីសម្រេចពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុ

Posted 07 septembre 2018 / Mis à jour 07 septembre 2018
Download file
Text DocumentD362_2_KH.pdf
315.82 Ko
Document Number
D362/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី