ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទាក់ទងនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេច លើភាពអាចទទួលយកបាន D384 (D384/1)

Posted 02 août 2019 / Mis à jour 26 avril 2021
Download file
Text DocumentD384_2_KH.PDF
364.81 Ko
Document Number
D384/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា