សំណើ​នានា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី​ទៅ​នឹង​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​របស់​ ខៀវ​ សំផន​

Posted 31 octobre 2019 / Mis à jour 05 novembre 2019
Download file
Text DocumentF52_KH.PDF
570.54 Ko
Document Number
F52
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី