ការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ អោ អាន ស្នើសុំការបញ្ជាក់ថា វិធានការរដ្ឋបាលដែលត្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសំណុំរឿង ០០៤/២ ទុកក្នុងបណ្ណសារ

Posted 24 mars 2020 / Mis à jour 24 mars 2020
Download file
Text DocumentD359_31_KH.pdf
729.64 Ko
Document Number
D359/31 & D360/40
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី