ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ អោ អាន សុំដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤/២ ទៅក្នុងបណ្ណសារ (ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់ A1-K2)

Posted 21 mai 2020 / Mis à jour 21 mai 2020
Download file
Text DocumentD363_1_KH.PDF
1.26 Mo
Document Number
D363/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា