សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ សុំពន្យារពេលកំណត់ក្នុងវិធាន ៨០ និងបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ

Posted 26 mai 2020 / Mis à jour 26 mai 2020
Download file
Text DocumentD363_1.1.1_KH.PDF
650.25 Ko
Document Number
D363/1.1.1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា