ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពតាមមាត្រា ៦ នៃសេចក្តីណែនាំអនុវត្តស្តីពីការដាក់ឯកសាររបស់ ខៀវ សំផន

Posted 02 juin 2020 / Mis à jour 02 juin 2020
Download file
Text DocumentF56_1_KH.PDF
429.28 Ko
Document Number
F56/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា