សំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំវិធានការចាំបាច់នានា របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ដើម្បីការពារសិទ្ធិជាសារវ័ន្ត របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មានតំណាងតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២

Posted 16 juillet 2020 / Mis à jour 16 juillet 2020
Download file
Text DocumentE004_2_5_KH.pdf
1.28 Mo
Document Number
E004/2/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី