ការជូនដំណឹងបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីបំណងរបស់គាត់ក្នុងការដាក់ការឆ្លើយតបលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៣ ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 20 mai 2021 / Mis à jour 20 mai 2021
Download file
Text DocumentD270_5_KH.PDF
518.21 Ko
Document Number
D270/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា