ការជូនដំណឹងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សំណើសុំឲ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះបិទបញ្ចប់ដំណាក់កាលមុនជំនុំជម្រះ នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 27 mai 2021 / Mis à jour 27 mai 2021
Download file
Text DocumentD271_KH.pdf
294.85 Ko
Document Number
D271
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា