បណ្តឹងសារទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តីទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលបានតម្រូវដោយក្របខណ្ឌគតិយុត្ត អ.វ.ត.ក

Posted 14 octobre 2021 / Mis à jour 14 octobre 2021
Download file
Text Document3_KH.PDF
3.94 Mo
Document Number
3
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា