បណ្តឹងសារទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនរឿងក្តីទៅជំនុំជម្រះ ដូចដែលបានតម្រូវដោយក្របខណ្ឌគតិយុត្ត អ.វ.ត.ក

Posted 14 តុលា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 តុលា 2021
Download file
Text Document3_KH.PDF
3.94 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា