បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះដូចដែលបានតម្រូវ ដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ អ.វ.ត.ក

Posted 21 octobre 2021 / Mis à jour 21 octobre 2021
Download file
Text Document2_KH.PDF
4.02 Mo
Document Number
2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា