សំណើសុំដីកាបង្គាប់បន្ទាន់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការធ្វើជាតំណាងដោយប្រសិទ្ធិភាព និងជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធ៌ម

Posted 02 novembre 2021 / Mis à jour 02 novembre 2021
Download file
Text DocumentF70_KH.pdf
2.03 Mo
Document Number
F70
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី