ចម្លើយតបរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលចំពោះសំណើសុំបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី(F70)

Posted 02 novembre 2021 / Mis à jour 02 novembre 2021
Download file
Text DocumentF70_1_KH.pdf
1.52 Mo
Document Number
F70/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល