សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញចំពោះឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 06 janvier 2022 / Mis à jour 06 janvier 2022
Download file
Text DocumentE004_2_7_KH.PDF
3.47 Mo
Document Number
E004/2/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា